Treść regulaminu działalności Hotel 4PETS:

§1

W związku z zawarciem niniejszej umowy, Hotel zobowiązuje się do:

 1. opieki nad gościem,
 2. dołożenia wszelkich starań, by maksymalnie skrócić aklimatyzację gościa w Hotelu poprzez indywidualne jego traktowanie, odpowiednią dawkę zabawy i pieszczot, a także zapewnienie kontaktów z innymi(jeśli będzie to możliwe),
 3. przekazywania Powierzającemu okresowych informacji o pozostawionym zwierzęciu – zgodnie z obopólnymi ustaleniami,
 4. żywienie zgodnie z ofertą lub według obopólnie ustalonych zasad, karmą dostarczoną przez właściciela,
 5. dbania o stan fizyczny i psychiczny powierzonego zwierzęcia, a w razie konieczności – otoczenia go opieką weterynaryjną, powiadamiając niezwłocznie o tym fakcie Powierzającego.

W przypadku gdy ze strony Powierzającego wystąpi brak kontaktu, Powierzający wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy weterynaryjnej pozostawionemu zwierzęciu zgodnie z wytycznymi weterynarza, aby nie narazić zwierzęcia na większe ryzyko uszkodzenia zdrowia w sytuacji braku niezwłocznej odpowiedzi ze strony Powierzającego. Jednocześnie Powierzający zgadza się na poniesienie kosztów za udzielenie pomocy weterynaryjnej zwierzęciu pozostawionemu pod opiekę Hotelu 4PETS.

§2

W związku z zawarciem niniejszej umowy, Powierzający zobowiązuje się do:

 1. poinformowania Hotelu o aktualnym stanie zdrowia przekazywanego zwierzęcia,
 2. poinformowania Hotelu o charakterze przekazywanego zwierzęcia, co pozwoli na ograniczenie/uniknięcie ewentualnych konfliktów z ludźmi i innymi zwierzętami,  
 3. przekazania Hotelowi różnego rodzaju wskazówek, które Powierzający uzna za istotne,
 4. uregulowania płatności,
 5. odebrania zwierzęcia z Hotelu w określonym w umowie terminie
 6. przekazania leków (jeżeli gość takowe posiada) w odpowiedniej ilości, w stosunku do pobytu w hotelu oraz przekazania ich w specjalnych organizerach

§3

 1. Ustalony w niniejszej umowie termin pobytu gościa w Hotelu może być – za zgodą Hotelu – zmieniony.
 2. W przypadku skrócenia terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany zapłacić pełną kwotę. 
 3. W przypadku wydłużenia – za zgodą Hotelu – terminu pobytu, Powierzający jest zobowiązany do pokrycia kosztów ustalonych z Hotelem.
 4. W przypadku, gdy Powierzający:
 1. nie przekaże pełnych wpłat, o których mowa w ust. 3,
 2. nie będzie się kontaktował z Hotelem w sprawie przedłużenia pobytu zwierzęcia oraz nie będzie odpowiadał na telefony Hotelu,
 3. powierzający, bądź upoważniona przez niego na piśmie osoba – bez powiadamiania Hotelu i dopełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3, nie odbierze kota w ciągu tygodnia po upływie terminu odbioru, określonego w niniejszej umowie, strony ustalają, iż zastosowanie znajduje §4 niniejszej umowy.

§4

 1. W sytuacjach, o których mowa w §3 ust. 4 niniejszej umowy, zwierzę, o którym mowa powyżej, zostanie przekazany do schroniska, a właściciel zostanie obciążony wszelkimi kosztami z tym związanymi.

ul. Wilczkowska 4,

51-213 Wrocław

GODZINY PRZYJMOWANIA
I ODBIORU ZWIERZĄT

08:00-12:00
16:00-20:00

Hotel czynny 24/7